آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش کوچه سیزدهم غربی، شماره 69

کارمزد معاملات بورس کالا

کارمزد کالاهای گروه صنعتی - معدنی و پتروشیمی (مبالغ به ریال)

  • کارمزد معاملات کالاهای مشمول تنظیم بازار در بازار فیزیکی بورس کالای ایران
ردیف عنوان خریدار فروشنده خریدار و فروشنده
ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
1 کارمزد سازمان بورس 0.0002 90,000,000 0.0003 90,000,000 0.0005 180,000,000
2 کارمزد شرکت بورس کالا 0.000475 90,000,000 0.000475 90,000,000 0.00095 180,000,000
3 کارمزد شرکت کارگزاری 0.00117 270,000,000 0.00117 270,000,000 0.00234 540,000,000
جمع 0.001845 450,000,000 0.001945 450,000,000 0.00379 900,000,000
  • کارمزد معاملات سایر محصولات
ردیف عنوان خریدار فروشنده خریدار و فروشنده
ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
1 کارمزد سازمان بورس 0.00032 80,000,000 0.00048 120,000,000 0.0008 200,000,000
2 کارمزد شرکت بورس کالا 0.0005 100,000,000 0.0005 100,000,000 0.001 200,000,000
3 کارمزد شرکت کارگزاری 0.0018 300,000,000 0.0018 300,000,000 0.0036 600,000,000
جمع 0.00262 480,000,000 0.00278 520,000,000 0.0054 1,000,000,000
  • کارمزد کالاهای گروه کشاورزی (مبالغ به ریال)
ردیف عنوان خریدار فروشنده خریدار و فروشنده
ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
1 کارمزد سازمان بورس 0.00032 80,000,000 0.00048 120,000,000 0.0008 200,000,000
2 کارمزد شرکت بورس کالا 0.0005 100,000,000 0.0005 100,000,000 0.001 200,000,000
3 کارمزد شرکت کارگزاری 0.00225 300,000,000 0.00225 300,000,000 0.0045 600,000,000
جمع 0.00307 480,000,000 0.00323 520,000,000 0.0063 1,000,000,000